Tutors

Alireza Abdolvahabi
Biochemistry

Andrew Smith
General Chemistry

Austin Knight
Organic Chemistry

Christian Chaheine
General chemistry, Organic Chemistry

Haichan Niu
Introductory Chemistry, Chemistry and Society, General Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry

Heather McFarland
General Chemistry, Biochemistry

Ian Anthony
General Chemistry, Analytical Chemistry and Organic Chemistry 1

James Chang
Biochemistry

Jeremy Quintana
General Chemistry

Lee Mains
General Chemistry, Organic Chemistry, Organic spec

Matthew Brantley
General Chemistry,  Analytical Chemistry

Matthew Jackson
General Chemistry, Organic Chemistry

Meaghan Berhmann
General Chemistry

Michael Pettit
General Chemistry, Analytical Chemistry

Michael Spiegel
General Chemistry

Murray Wan
General Chemistry

Nathaniel Dolan
General Chemistry, Biochemistry

Ottis Scrivner
General Chemistry

Patrick Olademehin
General Chemistry, Physical Chemistry

Roxane Jourdain
General Chemistry, Organic Chemistry and Physical Chemistry

Emily Taylor
ACS, Exam Prep

Zachry Theis
General Chemistry